Tiếng Khmer

Mục tiêu: chương trình dạy tiếng khmer cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc (sau đây gọi tắt là Chương trình) nhằm giúp cán bộ, công chức công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer (sau đây gọi tắt là học viên) biết tiếng nói, chữ viết Khmer, có khả năng giao tiếp với đồng bào dân tộc Khmer bằng tiếng Khmer (nghe, nói tương đối tốt trong giao tiếp thông thường; đọc, viết được). Thông qua việc học tiếng Khmer, học viên có những hiểu biết cần thiết về văn hoá, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Khmer.

Cấu trúc chương trình: chương trình gồm hai giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: giai đoạn học chữ

+ Giai đoạn 2: giai đoạn rèn luyện tổng hợp. 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên tham dự kỳ kiểm tra cuối khóa nếu đạt sẽ được cấp chứng chỉ quốc gia có giá trị trên toàn quốc. Khi có chứng chỉ quốc gia về tiếng Khmer sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ trong các kỳ thi Chuyên viên chính, nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, …