Tiếng Khmer

Các chương trình giảng dạy Tiếng Khmer hiện có tại Trung tâm: